Špeciálna základná škola internátna vo Veľkej Čalomiji

Špeciálna základná škola internátna vo Veľkej Čalomiji

Veľká Čalomija 63
99109 Veľká Čalomija
IČO: 31095704

Informácie o inštitúcii Špeciálna základná škola internátna vo Veľkej Čalomiji

 

Profil školy

 

Špeciálna základná škola internátna vo Veľkej Čalomiji (VČ) je málotriedna škola s internátom. V súčasnosti, t.j. posledných 8 rokov, máme  striedavo 8/9 ročníkov v štyroch triedach, väčšinou po dva ročníky v jednej triede. Táto škola zabezpečuje primárne vzdelávanie pre deti trpiace mentálnou retardáciou Školu navštevujú rozumovo postihnuté deti z územia okresu Veľký Krtíš. Deti s trvalým bydliskom v blízkych obciach dochádzajú do školy denne, deti zo vzdialenejších obcí sú ubytované v internáte.

Výchova a vzdelávanie detí prebieha v súlade s ich špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v ročníkoch 1-2. a 5-6. podľa Školského vzdelávacieho programu ŠZŠI vo VČ (ŠkVzP), a Školského výchovného programu ŠZŠI vo VČ (ŠkVýP), ktoré sú každoročne aktualizované a rozšírené o ďalší ročník, naposledy v septembri r. 2010. Tieto vzdelávacie programy vychádzajú zo Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie, ktoré ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.

Škola je v príjemnom tichom prostredí, ktoré umožňuje motivovať deti k pozitívnemu vzťahu k prírode a k svojmu okoliu. Relatívne nízky počet žiakov školy a počet žiakov ubytovaných v internáte zas zaručuje dostatok priestoru, ktorý môžeme venovať jednotlivým deťom v rámci individuálnej starostlivosti, preto máme skúsenosti, že aj deti s poruchami správania sa u nás po čase upokoja a ochotne spolupracujú a zapájajú sa do pedagogických procesov.

Náš ŠkVzP je zameraný na tri hlavné oblasti

- výchova k sociálnym zručnostiam a komunikácii,

- výchova a vzdelávanie v oblasti IKT,

- výchova k ochrane a tvorbe zdravého a trvale udržateľného životného prostredia.

Rovnako je zameraný aj výchovný program, je však navyše rozšírený aj o telovýchovnú a pohybovú zložku.

Škola má 16 zamestnancov, z toho 9 pedagógov, 2 pomocné vychovávateľky a 5 zamestnancov na ekonomicko-hospodárskom úseku. Väčšina pedagogických zamestnancov je kvalifikovaná, traja zamestnanci, ktorí nespĺňajú požadovaný stupeň vzdelania, sú pred dôchodkom (1-3 roky), v súčasnosti si kvalifikáciu nedopĺňajú. Jedna učiteľka si v súčasnosti zvyšuje odbornosť, druhá musela začaté štúdium pre zdravotné komplikácie prerušiť.

Škola má priestory na vyučovanie v prenájme od Základnej školy vo VČ – prenajímame jednu chodbu so 4 triedami, riaditeľňou, zborovňou, chlapčenskými a dievčenskými toaletami. Tiež platíme za prenájom telocvične, školskej jedálne a spoločných priestorov (chodby, šatne), podieľame sa na prevádzkových nákladoch všetkých prenajímaných i spoločných priestorov vrátane telocvične a jedálne. Neplatíme za užívanie školského dvora.

Školský internát máme umiestnený vo vlastnom objekte v tej istej ulici, v ktorej je škola. Máme tu dve budovy, vo väčšej je 6 izieb, jedna spoločenská miestnosť, izba pre vychovávateľky a miestnosť pre údržbára, práčku-šičku a upratovačku. V menšej budove  je učebňa IKT, archív, sklad CO a príručný sklad pre športové potreby, nábytok a pod. K internátu patrí veľká záhrada, kde pestujeme ovocné stromy, kríky, bylinky, zeleninu a ovocie a v prednej časti záhrady je priestor pre rekreačné aktivity.

 

 

Stručná história školy

ŠZŠI vo Veľkej Čalomiji bola založená v r. 1977 ako málotriedna škola s prvými 4 ročníkmi. Prvým riaditeľom bol Vojtech Cseri a po ňom do vedenia školy nastúpila PaedDr. Helena Miklová. Od r. 1990 do r. 1998 bol na čele školy Mgr. Jozef Šimko. V súčasnosti vedie školu Mgr. M. Vargová.

Vedúcou vychovávateľkou bola prvé roky p. Marta Huszár a po nej prevzala vedenie mimoškolskej výchovy p. Valéria Nagyová.

 

Vyučovací proces

Škola je zameraná na vyučovanie mentálne postihnutých detí vo veku od 6 do 15 rokov. Navštevujú ju žiaci z celého územia okresu Veľký Krtíš, najmä z obcí vzdialených od okresného mesta. pre ktorých by bolo denné dochádzanie do školy obtiažne, resp. by im znemožnilo návštevu špeciálnej školy.

Vyučovanie prebieha od pondelka do piatku vo zvyčajnom čase. Žiaci sú ubytovaní v internáte od pondelka do piatku, kedy všetci cestujú domov.

Vízia školy je založená na snahe vytvoriť pre postihnuté deti pokojné, príjemné a podnetné prostredie, v ktorom spoločnou spoluprácou pedagógov a žiakov  vytvárame podmienky pre rast schopností detí v oblasti sociálnej, intelektovej, emocionálnej, návykovej a vôľovej.

 

Výchovno-vzdelávacie ciele

Náš ŠkVzP je zameraný na tri hlavné oblasti

- výchova k sociálnym zručnostiam a komunikácii,

- výchova a vzdelávanie v oblasti IKT,

- výchova k ochrane a tvorbe zdravého a trvale udržateľného životného prostredia.

Rovnako je zameraný aj výchovný program, je však navyše rozšírený aj o telovýchovnú a pohybovú zložku.

Škola má 16 zamestnancov, z toho 9 pedagógov, 2 pomocné vychovávateľky a 5 zamestnancov na ekonomicko-hospodárskom úseku. Väčšina pedagogických zamestnancov je kvalifikovaná, traja zamestnanci, ktorí nespĺňajú požadovaný stupeň vzdelania, sú pred dôchodkom (1-3 roky), v súčasnosti si kvalifikáciu nedopĺňajú. Jedna učiteľka si v súčasnosti zvyšuje odbornosť, druhá musela začaté štúdium pre zdravotné komplikácie prerušiť.

Škola má priestory na vyučovanie v prenájme od Základnej školy vo VČ – prenajímame jednu chodbu so 4 triedami, riaditeľňou, zborovňou, chlapčenskými a dievčenskými toaletami. Tiež platíme za prenájom telocvične, školskej jedálne a spoločných priestorov (chodby, šatne), podieľame sa na prevádzkových nákladoch všetkých prenajímaných i spoločných priestorov vrátane telocvične a jedálne. Neplatíme za užívanie školského dvora.

Školský internát máme umiestnený vo vlastnom objekte v tej istej ulici, v ktorej je škola. Máme tu dve budovy, vo väčšej je 6 izieb, jedna spoločenská miestnosť, izba pre vychovávateľky a miestnosť pre údržbára, práčku-šičku a upratovačku. V menšej budove  je učebňa IKT, archív, sklad CO a príručný sklad pre športové potreby, nábytok a pod. K internátu patrí veľká záhrada, kde pestujeme ovocné stromy, kríky, bylinky, zeleninu a ovocie a v prednej časti záhrady je priestor pre rekreačné aktivity.

Výchovno-vzdelávacie ciele školy sa odvíjajú od vízie školy. Hlavným cieľom pre nás je facilitácia rozvoja sociálnych zručností našich žiakov. Deti, ktoré trpia postihnutím rozumových schopností, sa ťažšie orientujú v podmienkach každodenného života a osvojovanie návykov a zručností spojených so zvládaním každodenných situácií, ako je napr. cestovanie, nakupovanie, korešpondencia, orientácia v cudzom pprostredí a riešenie ďalších problémov na úradoch, spojených napr. s vybavovaním dokladov a pod., pre ne predstavuje vyššiu záťaž ako pre niektorých iných ľudí.

 

Tradície školy

Škola má viac než 30-ročnú históriu a za ten čas tu vznikli isté tradície, ku ktorým sa každý rok vraciame a ktoré čiastočne súvisia aj so životom obce a základnej školy. K takýmto tradíciám patrí slávenie sviatkov, pretože väčšina detí prichádza z religiózneho prostredia a rodičia majú záujem o výchovu detí v tomto smere. Škola sa tak zameriava na slávenie kresťanských sviatkov, aktívne sa zúčastňuje osláv spoločne so základnou školou a organizuje aj vlastné slávnosti spojené s rôznymi aktivitami. Takisto využívame skutočnosť, že škola je na dedine v príjemnom prostredí, ktoré poskytuje viac možností na turistiku i rekreáciu a na šport, preto bol aj ŠkVzP zameraný týmto smerom – k pozorovaniu prírody a k pohybu. Toto zameranie vlastne vyplynulo z dlhoročnej praxe, ktorú sme už dávnejšie realizovali vo výchove a vzdelávaní.

Keďže máme veľa detí z rómskych rodín, pravidelne sa snažíme vytvárať deťom príležitosti aj pre spoznávanie rómskej kultúry, k tomuto patrí už tradične týždeň rómskej rozprávky a súťaž v speve rómskych piesní a v tanci.

Škola zabezpečuje vhodné podmienky aj pre vzdelávanie žiakov viacnásobným postihnutím. Žiakom s takýmito problémami vypracúvame vypracujeme individuálny výchovno – vzdelávací program v spolupráci s CPPP a CŠPP.

 

Dlhodobé priority rozvoja školy

Za priority v rozvoji školy považujeme výchovu a vzdelávanie detí tak, aby boli v dospelosti schopné aktívne sa zapojiť do života spoločnosti v pracovnej, sociálnej i kultúrnej sfére. Zameranie ŠkVzP umožňuje vytvorenie takých podmienok, aby deti spoznali a pochopili, čo od nich ich osobný život, rodina a spoločnosť očakávajú: schopnosť získavať informácie, komunikovať, mať pozitívny vzťah k práci a k procesu tvorenia hodnôt, k udržiavaniu existujúcich hodnôt, k uplatneniu svojho nadania a schopností a k spolupráci. Veríme, že každé, aj postihnuté dieťa a aj dieťa pochádzajúce z málopodnetného prostredia má potenciál pre osobný rozvoj a je schopné prispieť k životu ostatných v jeho komunite svojím dielom.

Z tohto chápania sa odvíjajú naše priority:

∙            neustále skvalitňovať vyučovanie slovenského jazyka, reči a komunikácie,

∙      popri matematike sa zamerať aj na vyučovanie IKT, aby žiaci získali potrebné zručnosti pre získavanie potrebných informácií,

∙        viesť žiakov k poznaniu a k ochrane prírody, vzťah k životu ako takému v rámci ekologických projektov a dotovanej výchove v oblastiach človek a príroda a človek a hodnoty ISCED 1,

∙        vychovávať ich ku komunikačným a sociálnym zručnostiam – k orientácii v spoločenských a úradných veciach, k schopnosti komunikovať a spolupracovať s inými ľuďmi, rešpektovať hodnoty a vlastníctvo iných – posilnenie vyučovania občianskej výchovy,

∙        sledovať ohrozené deti a klásť dôraz výchovu k zdravému sebavedomiu, orientáciu na zdravý životný štýl, na prevenciu drogových závislostí, šikanovania a akejkoľvek diskriminácie a násilia.

 
 
 
 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

  Mgr. Mária Vargová
paulavarga @ stonline . sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit